Thema’s meerjarenagenda 2023-2026 bekend

Algemeen

SKILZ is verheugd te kunnen melden dat de meerjarenagenda 2023-2026 is vastgesteld. Er zijn zeven thema’s waarvoor komende jaren kwaliteitsinstrumenten voor de langdurige zorg worden ontwikkeld. De vastgestelde thema’s zijn: eenzaamheid, bewegen, signaleren van pijn, signaleren van lichamelijk ongemak, zingevende dagbesteding, verouderingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en delier bij mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe is de meerjarenagenda tot stand gekomen?

SKILZ vindt het van essentieel belang dat kwaliteitsinstrumenten worden ontwikkeld waar het werkveld behoefte aan heeft.  De drie raden van SKILZ, de adviesraad, ervaringsraad en partnerraad, hebben daarom een belangrijke rol gespeeld bij het adviseren van SKILZ over potentiële thema’s voor de meerjarenagenda. Daarnaast zijn ook thema’s aangedragen door de adviseurs van de drie oprichtende partijen (NVAVG, Verenso en V&VN) en het bestuur van SKILZ.

In het voorjaar van 2021 heeft er bij de drie raden een eerste uitvraag plaatsgevonden naar thema’s waar binnen de langdurige zorg of meer sectorspecifiek behoefte is aan een multidisciplinair kwaliteitsinstrument. Deze thema’s zijn in samenwerking met de raden verder verhelderd. Vervolgens is per thema onderzocht welke kennis en kwaliteitsinstrumenten er zijn ontwikkeld en waar kansen liggen voor de toekomstige meerjarenagenda.

Dit najaar zijn de resultaten van de deskresearch voorgelegd aan de raden en is per thema gevraagd hoe belangrijk het is om dit op te nemen in de meerjarenagenda. Daarnaast is hen gevraagd om drie thema’s te prioriteren. Ten slotte zijn kansrijke thema’s voorgelegd aan het bestuur van SKILZ die uiteindelijk de definitieve meerjarenagenda heeft vastgesteld. Een volledige procesbeschrijving van de totstandkoming van de meerjarenagenda is hier te vinden.

Marieke van der Waal, directeur van SKILZ is enthousiast over de totstandkoming van de meerjarenagenda: “Onze samenwerkingspartners hebben een geweldige bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de meerjarenagenda. Zonder hen was dit niet gelukt. Het is nu ook een door het veld gedragen agenda waardoor voor huidige knelpunten een oplossing kan komen.”

Planning

Dit najaar zullen de eerste thema’s voor 2023 worden opgestart met een nadere desk research om knelpunten in kaart te brengen. Deze inventarisatie geeft richting aan de opbouw en inhoud van het te ontwikkelen kwaliteitsinstrument. Daarbij betrekken we deskundigen die door de raden zijn aangedragen. In de komende maanden zullen we in de nieuwsbrieven de thema’s van de meerjarenagenda verder uitlichten. We kijken er naar uit om met de nieuwe thema’s aan de slag te gaan!