Meerjarenagenda

SKILZ heeft een meerjarenagenda waarin de nieuwe thema’s voor het ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen staan beschreven. De thema’s voor de meerjarenagenda zijn aangedragen door de drie raden van SKILZ, vanuit het veld en het bestuur van SKILZ.

Het proces voor het inventariseren van nieuwe thema’s staat beschreven in de Procesbeschrijving meerjarenagenda. Eerst wordt de behoefte gepeild en kunnen thema’s worden aangedragen. Vervolgens worden er verhelderende vragen gesteld. Daarna voeren de procesbegeleiders van SKILZ deskresearch uit. Daarmee wordt in kaart gebracht of er voor de aangedragen thema’s al richtlijnen bestaan, of niet en welke thema’s kansrijk zijn voor de meerjarenagenda van SKILZ. In de laatste fase worden de thema's geprioriteerd en volgt, op basis van deze uitkomst, een advies aan het bestuur van SKILZ voor het vaststellen van de thema’s.  

In het voorjaar van 2021 is er een eerste uitvraag gedaan in het werkveld voor thema’s waarvan aangegeven is dat er behoefte is voor een richtlijn voor de langdurige zorg. Iedere raad heeft bij deze oproep diverse thema’s aangedragen. In de vergaderingen met de raden in juni 2021 zijn deze thema’s besproken en verhelderd. De beleidsadviseurs van de drie oprichters van SKILZ en het bestuur van SKILZ hebben daarnaast aanvullende thema’s ingebracht. In totaal zijn er 32 verschillende thema’s opgehaald. Het bureau van SKILZ heeft vervolgens aan de hand van deskresearch in kaart gebracht welke thema’s kansrijk zijn voor de meerjarenagenda van SKILZ. Deze thema’s zijn in een enquête voorgelegd aan de raden en de beleidsadviseurs. In november 2021 zijn de resultaten aan de raden gepresenteerd en is er door SKILZ op sommige thema’s verheldering gevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot zeven thema’s die door het bureau van SKILZ zijn voorgelegd aan en vastgesteld door het bestuur van SKILZ (meer informatie over dit proces in 2021-2022 vind je hier).

In december 2023 heeft het bestuur van SKILZ een besluit genomen om de meerjarenagenda van SKILZ aan te vullen met twee thema's: Seksualiteit en Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Een beschrijving van het proces dat in 2022-2023 is doorlopen ten behoeve van de meerjarenagenda vind je hier.

De thema's waaraan nu gewerkt wordt zijn:

 • Obstipatie (i.s.m. V&VN)  
 • Bewegen als gewoonte
 • Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking 
 • Veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking  
 • Eenzaamheid  
 • Zingevende daginvulling  
 • Het omgaan met drang en het herkennen van verzet (in opdracht van VWS) 
 • Delier bij mensen met een verstandelijke beperking 
 • (medische) Zorg voor volwassenen met downsyndroom (i.s.m. FMS)
 • Lichamelijk ongemak
 • Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking (herziening)
 • Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen
 • Seksualiteit

Heb jij als zorgprofessional ideeën voor thema's? Laat het ons weten via bureau@skilz.nu

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.