Meerjarenagenda

In 2021 is SKILZ gestart met het ontwikkelen van de meerjarenagenda. Potentiële thema's voor de meerjarenagenda van SKILZ zijn aangedragen door de betrokken raden, beleidsadviseurs van de drie oprichters van SKILZ en het bestuur van SKILZ.

In het voorjaar van 2021 is er een eerste uitvraag gedaan in het werkveld voor thema’s waarvan aangegeven wordt dat er behoefte is aan een kwaliteitsinstrument voor de langdurige zorg. Iedere raad heeft bij deze oproep diverse thema’s aangedragen. In de vergaderingen met de raden in juni 2021 zijn deze thema’s besproken en verhelderd. De beleidsadviseurs van de drie oprichters van SKILZ en het bestuur van SKILZ hebben daarnaast aanvullende thema’s ingebracht. In totaal zijn er 32 verschillende thema’s opgehaald. Het bureau van SKILZ heeft vervolgens aan de hand van deskresearch in kaart gebracht welke thema’s kansrijk zijn voor de meerjarenagenda van SKILZ. Deze thema’s zijn in een enquête voorgelegd aan de raden en de beleidsadviseurs. In november 2021 zijn de resultaten aan de raden gepresenteerd en is er door SKILZ op sommige thema’s verheldering gevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot zeven thema’s die door het bureau van SKILZ zijn voorgelegd aan en vastgesteld door het bestuur van SKILZ. De meerjarenagenda vormt de basis van de subsidieaanvraag 2023-2025 die in 2022 aan VWS zal worden aangeboden (meer informatie: Procesbeschrijving meerjarenagenda). 

De zeven thema’s zijn:

  • Eenzaamheid
  • Bewegen
  • Signaleren van pijn
  • Lichamelijk ongemak
  • Zingevende dagbesteding
  • Delier bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Verouderingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Heb jij als zorgprofessional ideeën voor thema's? Laat het ons weten via bureau@skilz.nu

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg. Van mondzorg tot wilsbekwaamheid en van slaapproblemen tot zelfmanagementondersteuning. Ook aan richtlijnen binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.