Over SKILZ

In 2018 is de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht met als doel om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. SKILZ doet dit door het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen, handreikingen en zorgstandaarden. SKILZ is ook verantwoordelijk voor het beheren en herzien van deze instrumenten.

Cliënten in de langdurige zorg zijn aangewezen op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van meerdere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij worden hierbij ondersteund door de kwaliteitsinstrumenten van SKILZ, waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden met de brede ervaring en kennis van zowel de zorgverlener als de cliënt en zijn naaste.

Ontwikkeling en gebruik van kwaliteits­instrumenten

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitsinstrumenten staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom heeft SKILZ een richtlijnmethode ontwikkeld die het proces van de ontwikkeling van SKILZ-kwaliteitsinstrumenten beschrijft. Deze methode is gebaseerd op de AQUA-leidraad. (AQUA is het netwerk van deskundigen op het gebied van methodologie voor richtlijnen/standaarden in de zorg en wordt secretarieel ondersteund door Zorginstituut Nederland). Daarnaast zorgt SKILZ voor de tijdige herziening van de kwaliteitsinstrumenten, zoals de kwaliteitscyclus dit voorschrijft.

SKILZ stimuleert het gebruik van kwaliteitsinstrumenten door ondersteuning te bieden bij de verspreiding en implementatie van de kwaliteitsinstrumenten. SKILZ werkt daarvoor aan een platform voor de kwaliteitsinstrumenten en aanverwante producten, zodat deze zichtbaar en vindbaar zijn voor zorgverleners, hun cliënten en naasten en door hen kunnen worden gebruikt.

Verbinding met de praktijk

De kwaliteitsinstrumenten van SKILZ moeten goed aan (blijven) sluiten bij de praktijk van goede zorgverlening. Daarom werkt SKILZ onder andere samen met de beroepsverenigingen in de langdurige zorg, academische werkplaatsen, cliëntenvertegenwoordigers, brancheverenigingen, Zorginstituut Nederland en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze partijen worden vertegenwoordigd in drie raden (Adviesraad, Partnerraad en Ervaringsraad) en denken mee over het beleid van SKILZ. Zij adviseren SKILZ bijvoorbeeld over thema’s voor nieuwe kwaliteitsinstrumenten die worden vastgelegd in de meerjarenagenda. Daarnaast werkt SKILZ binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) samen met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KFMS) en het RIVM aan de herziening van de vroegere WIP-richtlijnen.

SKILZ-organisatie

SKILZ heeft een bestuur dat wordt ondersteund door het bureau. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur. Het bestuur is in 2021 uitgebreid met een onafhankelijk voorzitter en bestaat sindsdien uit vier bestuursleden. Drie bestuursleden zijn tevens bestuurslid bij respectievelijk Verenso (Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde), V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigden Nederland) en NVAVG (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten). Verenso, V&VN en NVAVG zijn de initiatiefnemers van SKILZ. SKILZ ontvangt subsidie van het ministerie van VWS.