Over SKILZ

In 2018 is de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht met als doel om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. SKILZ doet dit door het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen. SKILZ is ook verantwoordelijk voor het beheren en herzien van deze richtlijnen.

Cliënten in de langdurige zorg zijn aangewezen op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van meerdere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij worden hierbij ondersteund door de richtlijnen van SKILZ. Hierin worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gecombineerd met de brede ervaring en kennis van zowel de zorgverlener als de cliënt en zijn naaste.

Ontwikkeling en gebruik richtlijnen

Bij de ontwikkeling van richtlijnen staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom heeft SKILZ een richtlijnmethode ontwikkeld die het proces van de ontwikkeling van SKILZ-richtlijnen beschrijft. Deze methode is gebaseerd op de AQUA-leidraad. (AQUA is het netwerk van deskundigen op het gebied van methodologie voor richtlijnen/standaarden in de zorg en wordt secretarieel ondersteund door Zorginstituut Nederland). Daarnaast zorgt SKILZ voor de tijdige herziening van de richtlijnen zoals de kwaliteitscyclus voorschrijft.

Platform Richtlijnen Langdurige Zorg

SKILZ stimuleert het gebruik van richtlijnen door ondersteuning te bieden bij de verspreiding en implementatie. SKILZ heeft daarvoor het platform Richtlijnen Langdurige Zorg (www.richtlijnenlangdurige zorg) ontwikkeld. Hierop zijn de richtlijnen en aanverwante producten te vinden voor zorgverleners, cliënten en naasten.

Verbinding met de praktijk

De richtlijnen van SKILZ moeten goed aan (blijven) sluiten bij de praktijk van goede zorgverlening. Daarom werkt SKILZ onder andere samen met de beroepsverenigingen in de langdurige zorg, academische werkplaatsen, cliëntenvertegenwoordigers, brancheverenigingen, Zorginstituut Nederland en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze partijen worden vertegenwoordigd in drie raden (Adviesraad, Partnerraad en Ervaringsraad) en denken mee over het beleid van SKILZ. Zij adviseren SKILZ bijvoorbeeld over thema’s voor nieuwe richtlijnen die worden vastgelegd in de meerjarenagenda. Daarnaast werkt SKILZ binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) samen met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KFMS) en het RIVM aan de herziening van de vroegere WIP-richtlijnen.

SKILZ-organisatie

SKILZ heeft een bestuur dat wordt ondersteund door het bureau. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur. Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden zijn voorgedragen door hun beroepsverenigingen en de voorzitter is voorgedragen vanuit de Ervaringsraad van SKILZ. De zes beroepsverenigingen zijn:

Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde)

V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland)

NVAVG (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten)

NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen)

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

BPSW (Beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk)

SKILZ ontvangt subsidie van het ministerie van VWS.