Stand van zaken Slikproblemen

Slikproblemen

Oudere man met slikproblemen

Aan de richtlijn Slikproblemen wordt hard gewerkt. Na de start eind 2021 en de knelpuntenanalyse zijn er drie werkgroepbijeenkomsten geweest. Tijd voor een stand van zaken rond dit kwaliteitsinstrument.  

Uit de knelpuntenanalyse is gebleken dat er een gebrek is aan kennis over slikproblemen, en dat de ernst en de gevolgen van deze problemen vaak onderschat worden. Daarnaast zijn er veel vragen rond diagnostiek wat onder meer bemoeilijkt wordt door comorbiditeit en het belastende effect van aanvullend onderzoek voor de cliënt. Ook spelen er ethische dilemma’s rond de afweging tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Op basis van de knelpuntenanalyse is de werkgroep aan de slag gegaan met de afbakening van de kaders. Zo is bepaald op wie het instrument precies gericht gaat zijn en wat de definitie van slikproblemen is. De context van slikproblemen is namelijk breed; het kan gaan om afwijkingen in één of twee slikfases of om problemen rond allerlei activiteiten die met voeding te maken hebben.  

Passend bij cliënt

De werkgroep streeft ernaar een richtlijn te ontwikkelen die zowel handvatten biedt voor het verhogen van veiligheid en voorkomen van complicaties, maar ook inspeelt op wensen en voorkeuren van cliënten, wat samenhangt met de kwaliteit van leven. Er zal onder meer ingegaan worden op het herkennen en erkennen van slikproblemen, en hoe je dat het beste kan doen door middelen als screening. Ook wat het beste past bij de cliënt speelt hierbij een rol. Tot slot krijgt de ondersteuning van naasten en mantelzorgers een rol in de richtlijn, omdat zij een belangrijke rol vervullen bij het herkennen, erkennen en voorkomen van deze problemen bij hun familielid of naaste.   Op basis van de gekozen kaders en uitgangsfase, zal in de zomer van 2022 gestart worden met het literatuuronderzoek. Daarna zal de werkgroep aan de slag gaan met het formuleren van de aanbevelingen.

De richtlijn zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar zijn.