Richtlijn Dwang, drang en verzet 

In de zomer van 2023 is SKILZ gestart met een verkenning voor de richtlijn over dwang, drang en verzet bij cliënten die langdurige zorg ontvangen.  

De Wet zorg en dwang (WZD) geldt vanaf 1 januari 2020. Het uitgangspunt van deze wet is hoe zorgverleners per cliënt een goede afweging van (on)vrijwillige zorg kunnen maken. Twee jaar na de inwerkingtreding is een eerste evaluatie gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van de WZD in de praktijk. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen. Het doel van deze richtlijn is zorgverleners handvatten bieden om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met situaties bij dwang, drang en verzet.  

Op dit moment wordt er een knelpunteninventarisatie uitgevoerd om de richtlijn goed te laten aansluiten op de knelpunten die worden ervaren in de praktijk.   

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de werkgroep? Neem voor meer informatie contact op met procesbegeleider Tanja Mol via: t.mol@skilz.nu 

Gerelateerde berichten

Alle berichten