Infectiepreventierichtlijnen voor de langdurige zorg 

Infectiepreventie

 

Onlangs zijn weer een aantal infectiepreventierichtlijnen (SRI-richtlijnen) gepubliceerd, namelijk de richtlijnen Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker en de richtlijn Isolatie. 

Daarnaast is SKILZ met een kerngroep van deskundigen uit de langdurige zorg gestart met het specificeren van de generieke richtlijnen voor het domein langdurige zorg.  

Publicatie SRI-richtlijn Isolatie en Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker  

Donderdag 8 februari 2024 zijn de SRI-richtlijnen Isolatie en Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker gepubliceerd op Richtlijnen Langdurige Zorg. In beide richtlijnen wordt aan het onderwerp Clostridioides difficile aandacht besteed. Beide richtlijnen geven adviezen voor de medisch specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.  

De richtlijn Isolatie richt zich op de huidige maatstaven voor passende zorg om verspreiding van infectieziekten zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer iemand een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt, kunnen er extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden om andere patiënten of medewerkers niet te besmetten. Deze richtlijn wordt dit jaar nog aangepast voor de langdurige zorg. Zie ook later in deze nieuwsbrief.  

De richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker richt zich op de methode van en de middelen voor handhygiëne en de te nemen maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne door de zorgmedewerker. Door deze maatregelen wordt de kans kleiner dat infectieziekten via een zorgprofessional worden overgedragen op de patiënt of andere medewerkers. Deze generieke richtlijn is te gebruiken in de langdurige zorg, ziekenhuizen en publieke gezondheidszorg. 

De richtlijnen zijn te vinden op www.sri-richtijnen.nl en de richtlijn Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker is ook te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.  

Herzien van infectiepreventierichtlijnen voor de langdurige zorg 

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) worden de voormalige WIP-richtlijnen herzien. Oorspronkelijk wilden de SRI-samenwerkingspartners voor de zorgsector generieke richtlijnen uitbrengen. Dat bleek voor sommige richtlijnen een minder goede keuze. Sommige generieke SRI-richtlijnen blijken minder goed aan te sluiten bij de langdurige zorg met daarbinnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg (VVT) en de woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking (VG-sector). Daarom gaat SKILZ in deze behoefte voorzien en de richtlijnen aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de langdurige zorg. 

SKILZ heeft een kerngroep samengesteld met daarin vertegenwoordigers van het domein langdurige zorg die gemandateerd zijn vanuit hun beroepsvereniging of organisatie. Deze kerngroep kan afhankelijk van het richtlijnonderwerp en behoeften aangevuld worden met werkgroepleden die betrokken waren bij de ontwikkeling van de betreffende generieke richtlijn. 

De kerngroep heeft als doel om de reeds ontwikkelde en geautoriseerde generieke richtlijnen aan te passen, zodat ze optimaal aansluiten bij de specifieke behoeften en context van de langdurige zorg. De aanpassingen die door de kerngroep langdurige zorg worden doorgevoerd, kunnen variëren op verschillende aspecten, zoals terminologie, detaillering en uitvoerbaarheid. Hiermee beoogt SKILZ niet alleen een brede toepasbaarheid van de richtlijnen, maar ook een diepgaande relevantie voor de langdurige zorg. 

SKILZ start met de volgende generieke richtlijnen in 2024. Dit is ook de volgorde waarin de richtlijnen gepland staan. 

  1. BRMO 
  1. MRSA  
  1. Isolatie  
  1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
  1. Blaaskatheterisatie 
  1. Reiniging en desinfectie van ruimten 
  1. Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen 
  1. Reiniging en desinfectie van instrumentarium  
  1. Toediening medicatie 
  1. Accidenteel bloedcontact 

Deze aangepaste richtlijnen worden op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg www.richtljinenlangdurigezorg.nl gepubliceerd, maar ook op de site van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) www.sri-richtlijnen.nl