Infectiepreventie

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) ontwikkelt en actualiseert richtlijnen voor infectiepreventie in de medisch specialistische zorg, de openbare gezondheidszorg en de langdurige zorg. De richtlijnen worden ontwikkeld door de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en door SKILZ. Afhankelijk van het onderwerp is één van de drie partijen de trekker van het herzieningsproces. Bij de herziening van elke richtlijn worden relevante stakeholders in kaart gebracht en uitgenodigd om deel te nemen. Hierbij worden zorgverleners ook nadrukkelijk betrokken als stakeholder.

Richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerker

SKILZ heeft samen met het RIVM de procesbegeleiding verzorgd bij de ontwikkeling van de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker. Deze richtlijn bevindt zich momenteel in de (externe) commentaarfase. De verwachting is dat deze richtlijn dit voorjaar ter autorisatie wordt aangeboden en vervolgens zal worden gepubliceerd op www.sri-richtlijnen.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

Richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker

Doordat de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker in de afrondingsfase zit, is er eind 2022 een start gemaakt met de ontwikkeling van de richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker. In het najaar 2022 zijn door middel van een vragenlijst de knelpunten opgehaald voor dit thema. Op basis hiervan zal een eerste opzet worden gemaakt voor het raamwerk met daarin de indeling en vragen die terugkomen in de richtlijn. De uitnodiging aan de beroepsverenigingen voor deelname aan de werkgroep staat uit.

Richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

In het voorjaar 2022 is gestart met de herziening van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Na de knelpuntenanalyse is gebleken dat deze richtlijn onlosmakelijk is verbonden met de richtlijn Urinelozing en stoelgang. De werkgroep is om die reden uitgebreid met deskundigheid op het gebied van urine en faeces zodat er verder gewerkt kon worden aan een nieuwe richtlijn over ‘Opvang en afvoer van urine en feces’. Het literatuuronderzoek is voor deze richtlijn uitgevoerd en de werkgroep heeft de eerste conceptteksten geschreven. De verwachting is dat medio 2023 de richtlijn voor extern commentaar zal worden aangeboden.

Nieuwe SRI-thema's

Richtlijn Huisdieren en planten

In het najaar van 2022 is er een knelpuntenanalyse uitgevoerd naar de knelpunten op het gebied van huisdieren en planten in zowel de medische als de langdurige zorg. Op basis hiervan is een eerste opzet gemaakt voor het raamwerk en zijn de relevante beroepsverenigingen benaderd voor afvaardiging van werkgroepleden voor deelname aan het ontwikkelproces van deze richtlijn. De verwachting is dat in het voorjaar 2023 gestart wordt met het ontwikkelproces van deze richtlijn.

Richtlijn Basishygiëne bij lichaamsverzorging

Er is een eerste start gemaakt voor de ontwikkeling van de richtlijn Basishygiëne bij lichaamsverzorging. Deze richtlijn gaat zich specifiek richten op de client in de langdurige zorg. De knelpuntenanalyse is onlangs uitgevoerd en de belangrijkste knelpunten zijn hiermee in kaart gebracht. Deze punten zullen de basis vormen voor de nieuwe richtlijn.

Bij SKILZ is Femke Aanhane de procesbegeleider voor de richtlijnen op het gebied van de infectiepreventie. Meer informatie over het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de richtlijnen infectiepreventie is te vinden op www.sri-richtlijnen.nl

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg. Van mondzorg tot wilsbekwaamheid en van slaapproblemen tot zelfmanagementondersteuning. Ook aan richtlijnen binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.