Zingevende dagbesteding

Een zingevende daginvulling is voor iedereen belangrijk. Dat geldt ook voor cliënten in de langdurige zorg. Het doel van dagbesteding is het bieden van structuur en zingevende inhoud. Er zijn veel manieren om dagbesteding vorm te geven, van creatief tot sportief. In de langdurige zorg blijkt dat het organiseren en bieden van zingevende dagbesteding niet eenvoudig is. 

Om zingevende dagbesteding in de langdurige zorg te verbeteren, ontwikkelt SKILZ onder regie van procesbegeleider Tanja Mol een multidisciplinair kwaliteitsinstrument.  Vanuit het werkveld worden knelpunten in kaart gebracht en wordt een werkgroep samengesteld die het kwaliteitsinstrument gaat ontwikkelen. Zo speelt het kwaliteitsinstrument in op de praktijk.  

Stand van zaken

In januari 2023 is gestart met de ontwikkeling. Door deskresearch is bestaande informatie in kaart gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts uit het veld. Tegelijkertijd is er een vragenlijst uitgezet onder zorgprofessionals om te achterhalen welke knelpunten zij ervaren bij het bieden en organiseren van ingevende dagbesteding. De werkgroep wordt momenteel samengesteld.  

Status