Lichamelijk ongemak

Lichamelijk ongemak komt vaak voor bij cliënten in de langdurige zorg. Als lichamelijk ongemak snel wordt opgemerkt en vastgesteld, kan er goede zorg worden geboden. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn voor zorgprofessionals om lichamelijk ongemak tijdig te herkennen en signaleren. Deze ondersignalering kan negatieve gevolgen hebben voor cliënten en de maatschappij.  

In 2015 is de richtlijn ‘Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’ door V&VN gepubliceerd. De richtlijn is een hulpmiddel voor zorgprofessionals bij het proces van signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan het herkennen van signalen van lichamelijke problemen, het vaststellen van deze signalen en de (noodzakelijke) handelingen die moeten volgen nadat lichamelijke problemen zijn gesignaleerd. SKILZ verkent of de richtlijn wordt herzien en mogelijk uitgebreid naar de ouderenzorg. Dit gebeurt onder begeleiding van procesbegeleider Danique Bos.

Stand van zaken

In december 2023 is gestart met het proces van herziening. Door deskresearch is bestaande informatie in kaart gebracht en er zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke richtlijn. SKILZ zet binnenkort een vragenlijst uit onder zorgprofessionals, cliënten(vertegenwoordigers) en naasten. De vragenlijst moet in kaart brengen welke behoeften er leven over de richtlijn, welke knelpunten zorgprofessionals (nog steeds) ervaren bij het signaleren van lichamelijk ongemak bij cliënten en welke knelpunten er leven in de ouderenzorg. 

Status