Mondverzorging

Wie een gezonde mond heeft, kan goed eten, ziet er verzorgd uit en heeft minder last van een slechte adem. Ruwweg de helft van de kwetsbare ouderen kampt met klachten als een droge mond, pijnklachten, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend kunstgebit. Dat heeft grote impact op hun kwaliteit van leven en is een groot gezondheidsrisico. Ook cliënten in verpleeghuizen of zorgvragers met een verstandelijke beperking worstelen met dit probleem. Zij zijn vaak niet in staat hun mond zelf te verzorgen en kunnen niet altijd helder communiceren over hun pijn of ongemak..

Zorgverleners zijn op zoek naar handvatten hoe te handelen als de mondhygiëne bij cliënten in de langdurige zorg verslechtert of zelfs wordt geweigerd. Ook is er behoefte om de dagelijkse mondverzorging goed in te bedden in de processen, als structurele zorgactiviteit. En er spelen vraagstukken rondom preventie; hoe kan vroegtijdig worden ingespeeld op mogelijke oorzaken om zo verslechtering van de mondgezondheid te voorkomen. 

SKILZ ontwikkelt onder regie van procesbegeleider Bernadette Schutijser een multidisciplinaire richtlijn voor de verbetering van mondhygiëne bij mensen in de langdurige zorg.

Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd), Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ), Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), NVM-Mondhygiënisten, NHL Stenden Hogeschool, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), KansPlus en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Irma de Hoop (V&VN) is de voorzitter van de werkgroep en Gert-Jan van der Putten (Verenso) is vicevoorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), ONT, Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vlaams Instituut Mondgezondheid, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), V&VN, Ergotherapie Nederland, Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen en enkele personen op persoonlijke titel.

Stand van zaken

De richtlijn is voorgelegd ter autorisatie. Naar verwachting wordt de richtlijn in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.