Zingevende daginvulling

Een zingevende daginvulling is voor iedereen belangrijk. Dat geldt ook voor cliënten in de langdurige zorg. Het doel van hiervan is het bieden van structuur en zingevende inhoud. Er zijn veel manieren om daginvulling vorm te geven, van creatief tot sportief. In de langdurige zorg blijkt dat het organiseren en bieden van zingevende daginvulling niet eenvoudig is. 

Om zingevende daginvulling in de langdurige zorg te verbeteren, ontwikkelt SKILZ onder regie van procesbegeleider Tanja Mol een multidisciplinair kwaliteitsinstrument.  Vanuit het werkveld worden knelpunten in kaart gebracht en wordt een werkgroep samengesteld die het kwaliteitsinstrument gaat ontwikkelen. Zo speelt het kwaliteitsinstrument in op de praktijk.  

Stand van zaken

In januari 2023 is gestart met de ontwikkeling. Door deskresearch is bestaande informatie in kaart gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts uit het veld. Tegelijkertijd is er een vragenlijst uitgezet onder zorgprofessionals om te achterhalen welke knelpunten zij ervaren bij het bieden en organiseren van zingevende daginvulling. De factsheet knelpunten kun je hier lezen. In oktober 2023 is met het literatuuronderzoek gestart.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.