Publicatie handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid

handreiking beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Op 19 december is de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid in de langdurige zorg gepubliceerd. Deze handreiking gaat over het bieden van ondersteuning aan cliënten bij het nemen van beslissingen en over het beoordelen van wilsbekwaamheid. 

Ondersteuning bij beslissingen nemen

Mensen hebben het recht om zelf te bepalen hoe zij hun leven inrichten en de beslissingen te nemen die daarbij horen.  Niet iedereen lukt dat (meer) zelfstandig. Dan is ondersteuning bij het nemen van beslissingen van groot belang. Juist omdat beslissingen ook over zaken kunnen gaan die grote invloed op het leven van een cliënt kunnen hebben. 

Wilsbekwaamheid is geen eenvoudig onderwerp omdat het beoordelen ervan grote gevolgen kan hebben voor wat iemand wel of niet zelf mag bepalen. Voor zorgverleners voelt dit vaak als een grote verantwoordelijkheid. De handreiking biedt handvatten om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Het ondersteunen van beslisvaardigheid staat in deze handreiking voorop. In de praktijk gaan zorgverleners uit van de wilsbekwaamheid van cliënten. Maar als een keuze voor een traject voor het beoordelen van wilsbekwaamheid nodig blijkt, dan is het van belang hier zorgvuldig mee om te gaan. De handreiking voorziet zorgverleners van een duidelijk stappenplan om dit te traject goed te beoordelen en vast te leggen.  

De handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de handreiking zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar: een samenvatting voor zorgverleners, een informatiekaart voor naasten en een beslisboom Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid. Deze beslisboom helpt om tot een goed besluit te komen voor het wel of niet laten uitvoeren van een formele wilsbewaamheidsbeoordeling. Deze informatie vind je onder het kopje In de praktijk. 

Inhoud

De handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid heeft een breder perspectief gekozen dan eerdere richtlijnen op dit thema. Dit hangt samen met de keuze voor het ondersteunen van beslisvaardigheid als uitgangspunt. Hierdoor ligt de focus minder op het beoordelen van wilsbekwaamheid alleen. De handreiking is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit het werkveld (best practices). De handreiking speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om goed om te kunnen gaan met vragen op het gebied van wilsbekwaamheid.  

Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Alzheimer Nederland, KansPlus en een onafhankelijk jurist, is de SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid een feit. SKILZ bedankt de werkgroep en de klankbordgroep, en in het bijzonder voorzitter Cees Hertogh en vicevoorzitter Annemieke Wagemans, voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van deze handreiking.  

De SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid gaat in op de volgende onderwerpen: 

  • Het begrip wilsbekwaamheid in de zorgpraktijk 
  • Wanneer wilsbekwaamheid expliciet beoordelen? 
  • Het ondersteunen van beslisvaardigheid 
  • Het beoordelen en vastleggen van de wilsbekwaamheid 

Specifiek voor de handreiking is de beslisboom die gebruikt kan worden om de keuze af te wegen voor het wel of niet laten uitvoeren van een formele wilsbekwaamheidsbeoordeling  

Meer informatie

Voor de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid en aanvullende informatie, kun je terecht op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met SKILZ via bureau@skilz.nu