Proactieve zorgplanning

- Medische zorg en behandeling

Kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, zoals kwetsbare ouderen, kwetsbare mensen met een chronische aandoening, en mensen met een verstandelijke beperking, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Zodra deze cliënten in de laatste levensfase terecht komen, ligt er een uitdagende taak voor zorgprofessionals om zorg te bieden die recht doet aan wat voor de cliënt en zijn of haar kwaliteit van leven belangrijk is.

Door proactieve zorgplanning kunnen zorgprofessionals tijdig helder krijgen welke wensen en doelen de cliënt heeft in de huidige en toekomstige medische behandeling. Op deze manier kan de zorg ook volgens de wensen van de cliënt worden geleverd in situaties wanneer men niet meer in staat is om dit zelf aan te geven of wanneer er geen tijd meer is voor bezinning. Er bestaan op dit moment diverse kwaliteitsinstrumenten die gaan over proactieve zorgplanning. Echter ontbreekt er een multidisciplinair kwaliteitsinstrument voor cliënten die langdurige zorg ontvangen. Dit zijn cliënten die thuis langdurige zorg ontvangen of cliënten die in een verpleeghuis of andere instelling wonen. Bij deze doelgroep is er behoefte aan een kwaliteitsinstrument waarin wordt ingegaan op het starten, organiseren en toepassen van proactieve zorgplanning. 

Stand van zaken

SKILZ is onder regie van procesbegeleider Patricia Jepma gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. Inmiddels is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden vanuit Verenso, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Universiteit voor Humanistiek en Zorgbelang Nederland. Prof. dr. Daisy Janssen (Verenso) is de voorzitter van de werkgroep en dr. Judith Peters (NVAVG) de vicevoorzitter.

De commentaarfase voor de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg is afgerond. De werkgroep zal komende periode de reacties verwerken. Vervolgens zal de handreiking aan betrokken beroeps- branche en patiëntenverenigingen worden aangeboden ter autorisatie. Naar verwachting wordt de handreiking medio 2023 gepubliceerd.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.