Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement betekent dat de cliënt zelf de regie over zijn leven houdt en meebeslist over de zorg die hij ontvangt. Zorgverleners in de langdurige zorg lopen daarbij soms tegen dilemma’s aan. Want hoe handel je als een chronisch zieke zijn motivatie verliest? En kunnen en willen zorgvragers de eigen regie over de zorg wel op zich nemen, bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking? Wat mag dan wel en niet, juridisch en ethisch gezien?

Het nieuwe kwaliteitsinstrument Zelfmanagementondersteuning beoogt vooral de autonomie en daarmee de kwaliteit van leven van zorgvragers te verbeteren. Zelfmanagementondersteuning doen we dus vooral samen. Het gaat erom dat de cliënt op de juiste manier wordt gestimuleerd om de regie van de zorg die hij ontvangt zoveel als mogelijk in eigen handen te nemen en te houden. Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Maud Heinen (V&VN) is de voorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden van V&VN, NVAVG, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Vilans, CZ Zorgkantoor, Actiz en een adviseur op het gebied van gezondheidsverschillen.

Stand van zaken

De richtlijn is op 31 oktober gepubliceerd. De richtlijn is hier te vinden.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.