Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement betekent dat de cliënt zelf de regie over zijn leven houdt en meebeslist over de zorg die hij ontvangt. Zorgverleners in de langdurige zorg lopen daarbij soms tegen dilemma’s aan. Want hoe handel je als een chronisch zieke zijn motivatie verliest? En kunnen en willen zorgvragers de eigen regie over de zorg wel op zich nemen, bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking? Wat mag dan wel en niet, juridisch en ethisch gezien?

Het nieuwe kwaliteitsinstrument Zelfmanagementondersteuning beoogt vooral de autonomie en daarmee de kwaliteit van leven van zorgvragers te verbeteren. Zelfmanagementondersteuning doen we dus vooral samen. Het gaat erom dat de cliënt op de juiste manier wordt gestimuleerd om de regie van de zorg die hij ontvangt zoveel als mogelijk in eigen handen te nemen en te houden. Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Maud Heinen (V&VN) is de voorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden van V&VN, NVAVG, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Vilans, CZ Zorgkantoor, Actiz en een adviseur op het gebied van gezondheidsverschillen.

Stand van zaken

In het voorjaar van 2022 is de werkgroep gestart met het formuleren van overwegingen en aanbevelingen op de eerste uitgangsvragen waarvoor literatuuronderzoek is uitgevoerd. Na de zomer zal het literatuuronderzoek volledig afgerond zijn en zal de werkgroep de andere uitgangsvragen ook bespreken en hiervoor overwegingen en aanbevelingen formuleren. Naar verwachting wordt de richtlijn in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen en handreikingen voor de langdurige zorg. Van mondzorg tot wilsbekwaamheid en van slaapproblemen tot zelfmanagementondersteuning. Ook aan richtlijnen binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.