“Je hebt elkaar nodig om de beste zorg voor de cliënt te leveren”

Algemeen

Bianca Buurman Lid Bestuur SKILZ

“De multidisciplinaire aanpak die SKILZ voorstaat, is in de praktijk al gangbaar. Bij infectiepreventie, gedragsproblemen en pijnbestrijding zie ik bijvoorbeeld dat zorgverleners nooit solistisch optreden. Je hebt elkaar nodig om de beste zorg voor de cliënt te leveren. Ik vind het mooi om te zien dat die disciplines elkaar voor het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten ook treffen binnen SKILZ.” Bianca Buurman is hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA) en voorzitter van V&VN. Sinds kort maakt ze onderdeel uit van het bestuur van SKILZ. Tijd om eens kennis te maken en te horen welke accenten zij wil leggen.

Doorlooptijd versnellen

Bianca: “Ik ben aangetreden als bestuurslid, mede omdat ik geloof in de multidisciplinaire samenwerking zoals SKILZ die voorstaat. SKILZ slaat de brug tussen een vraagstuk uit de praktijk en de beste manier om hiermee om te gaan, door kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing. De doorlooptijd van zo’n nieuw kwaliteitsinstrument vormt daarbij een grote uitdaging. De dagelijkse praktijk in de zorginstellingen in Nederland ontwikkelt zich vaak sneller dan een kwaliteitsinstrument kan bijhouden. Dat hebben we met COVID-19 allemaal ondervonden. Als de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument anderhalf tot twee jaar duurt en pas na vijf jaar weer aan herziening toe is, dan kan zo’n kwaliteitsinstrument de vernieuwing van de zorg afremmen. Ik wil graag kijken hoe we de doorlooptijd kunnen versnellen.”

Een toegankelijke kennisinfrastructuur, praktisch van aard

Bianca vervolgt: “Daarnaast zie ik in mijn werk dat steeds meer ouderen gebruik maken van de langdurige zorg en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking goed onderbouwde zorg te kunnen bieden, die overal hetzelfde is, hebben we een kennisinfrastructuur nodig die toegankelijk en praktisch van aard is. Binnen het bestuur van SKILZ geven we daar met de meerjarenagenda mede richting aan. Ik was direct geboeid door de belangenafweging die bij het samenstellen van die meerjarenagenda meespeelt. Hoe prioriteren we als bestuur van SKILZ en bepalen we voor welke thema’s we kwaliteitsinstrumenten willen ontwikkelen? Gaat het erom de belasting van de beroepsgroep te verminderen door een bepaald thema op te pakken of geeft de frequentie waarin een vraagstuk zich voordoet de doorslag? Daar ben ik erg benieuwd naar.”

Belang van beweging

De meerjarenagenda van SKILZ bevat thema’s voor nieuwe kwaliteitsinstrumenten waaraan het werkveld behoefte heeft. De komende jaren maakt SKILZ de afweging voor welke van deze thema’s kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld zullen worden. Bianca zegt daarover: “Als ik kijk naar de thema’s die in de meerjarenagenda benoemd worden, dan springen er voor mij twee thema’s uit. Bewegen komt op nummer één. Hoe minder cliënten bewegen, hoe meer ze inleveren op het gebied van kwaliteit van leven. Bewegen maakt je sterker, levert nieuwe sociale contacten op en vergroot je blik op de wereld. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat zorgprofessionals daar terughoudend in zijn. Want meer bewegen betekent ook dat cliënten meer risico’s lopen zich te bezeren. Maar het is de vraag of je altijd alle risico’s kunt voorkomen. Veiligheid moeten we natuurlijk wel meewegen bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor bewegen in de langdurige zorg, maar het moet zeker niet de overhand krijgen.”

Eenzaamheidsbestrijding

“Naast bewegen is voor mij eenzaamheidsbestrijding het tweede thema waar ik me hard voor maak,” vertelt Bianca. “Eenzaamheid raakt mensen in de langdurige zorg op meerdere terreinen. Hun mentale gezondheid lijdt eronder, maar het heeft ook lichamelijke effecten. Eenzaamheid beïnvloedt de kwaliteit van leven dusdanig dat we daar als zorgprofessionals alleen niet de oplossing voor hebben. We moeten met elkaar bepalen welke plek mensen in de langdurige zorg innemen in de maatschappij. Ben je een volwaardig lid van onze samenleving als je leeft met Alzheimer of een verstandelijke beperking hebt? Dat is een typisch vraagstuk voor SKILZ, het gaat verder dan alleen het zorgdomein.”

Inspiratie

“Wat dat betreft vind ik Teun Toebes echt een inspiratiebron,” vertelt Bianca verder. “Met zijn stichting sTeun en toeverlaat laat hij op een originele manier zien hoe menswaardige zorg er ook uit kan zien. Hij heeft een totaal andere kijk op mensen die leven in een zorginstelling. Hij gaat veel meer uit van wat er wél kan. Dat vind ik mooi. Want we moeten toe naar een manier om kwaliteit van leven te combineren met langdurig zorg verlenen. Zaken als infectiepreventie en een geluksmoment zoals familiebezoek of een gezellige activiteit zouden samen moeten gaan en elkaar niet moeten uitsluiten. Laten we daar met elkaar aan werken.”