Een jaar later

Algemeen

Marieke van der Waal Directeur SKILZ

In mei 2021 is Marieke van der Waal begonnen als directeur van SKILZ. In dit interview kijkt ze terug op de belangrijke momenten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.  

Ontwikkeling bureau 

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, vertelt Marieke: “SKILZ werkt vanuit de subsidie van ministerie van VWS om zes kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen en om enkele WIP-richtlijnen te herzien. Het opzetten van een goed functionerend bureau en bestuur hoort daar ook bij. Bij mijn aantreden werd er aan drie instrumenten gewerkt. Mijn eerste prioriteit was het aantrekken van nieuwe medewerkers met expertise op het gebied van richtlijnontwikkeling en dat is gelukt. Het bureau is gegroeid en bestaat nu uit vijf procesbegeleiders en een senior procesbegeleider die ook programmamanager is. Daarnaast heb ik een zeer ervaren methodoloog aangetrokken, die gespecialiseerd is in richtlijnontwikkeling. Dit alles heeft bijgedragen aan de snelle doorontwikkeling van SKILZ. Alle zes kwaliteitsinstrumenten, waaronder richtlijnen en handreikingen, zijn nu opgepakt. Op basis van de AUQA-leidraad is de SKILZ-methode Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten opgesteld. Deze methode ondersteunt werkgroepleden en procesbegeleiders, waardoor de kennis over het ontwikkelproces van richtlijnen goed wordt benut. Daarnaast is SKILZ volop bezig met de herziening van enkele richtlijnen op het gebied van infectiepreventie vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en werkt daarvoor succesvol samen met het RIVM en FMS.” 

Governance 

“Een andere ontwikkeling is de governance van SKILZ”, licht Marieke toe. “Begin 2021 is Petrie Roodbol als voorzitter van het bestuur aangetreden. Dit heeft een goede impuls gegeven aan het beter positioneren en functioneren van het bestuur. Vanwege aflopende termijnen zijn er bestuurswisselingen geweest. Met het huidige bestuur en de initiatiefnemers van SKILZ wordt nu gewerkt aan een toekomstbestendige governance.”

Meerjarenagenda 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de meerjarenagenda van SKILZ. Marieke: “In 2021 is gewerkt aan de toekomst van SKILZ met als resultaat een inhoudelijke meerjarenagenda. In deze meerjarenagenda zijn nieuwe thema’s opgenomen waarvoor nieuwe kwaliteitsinstrumenten worden ontwikkeld. De samenwerking met de drie Raden, de Ervaringsraad, de Adviesraad en de Partnerraad, was zeer constructief en prettig. Vanuit 32 voorgedragen thema’s zijn zeven thema’s vastgesteld die vanuit een nieuwe subsidie van VWS opgepakt worden.  
Met FMS wordt samengewerkt om te komen tot een richtlijn voor de zorg voor volwassenen met downsyndroom. In de toekomst wordt de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking ondergebracht bij SKILZ. Onderling hebben de betrokken partijen hierover al contact met elkaar.  Al met al mooie inhoudelijke ontwikkelingen.” 

Toekomst

Marieke kijkt ook naar de middellange termijn. Hoe ziet zij SKILZ het liefst over vijf jaar?  
“Het professionaliseren van het bureau van SKILZ gaat door: we zijn over vijf jaar een gevestigde organisatie die betrouwbaar is en goede en bruikbare kwaliteitsinstrumenten oplevert, beheert en daar waar nodig herziet. Verder zou ik graag zien dat alle richtlijnen voor de langdurige zorg voor iedereen toegankelijk en goed vindbaar zijn in een platform, met SKILZ als facilitator hiervan. Ook heeft SKILZ over vijf jaar een duidelijke rol in het verspreiden en implementeren van de nieuwe kennis uit de kwaliteitsinstrumenten en werkt hiervoor goed samen met het veld. Kortom, SKILZ als spil in het web van de richtlijnen langdurige zorg.”