Stand van zaken Kwaliteits­instrumenten

Algemeen / Kwaliteitsinstrumenten

Aan het eind van 2022 geven we graag een overzicht van de stand van zaken van de kwaliteitsinstrumenten waaraan SKILZ op dit moment werkt.

Wilsbekwaamheid

De concepttekst van de handreiking Wilsbekwaamheid wordt opgesteld en half december met de werkgroep besproken. In januari 2023 wordt de concepttekst met de klankbordgroep gedeeld. De verwachting is dat de handreiking in februari wordt verstuurd voor de externe commentaarronde.

Slaapproblemen

Voor de richtlijn Slaapproblemen wordt gewerkt aan de diverse modules, en zijn conceptteksten voor de modules diagnostiek en behandeling besproken. Voor de module organisatie van zorg wordt een vragenlijst uitgezet. In januari 2023 wordt de richtlijn module-overstijgend besproken en komt de werkgroep tot een conceptrichtlijn.

Zelfmanagementondersteuning

Voor alle modules zijn overwegingen opgesteld en is nagedacht over aanbevelingen. De conceptteksten voor meerdere deelvragen zijn klaar en aan andere wordt nog gewerkt. Begin 2023 zal de werkgroep fysiek bij elkaar komen om alle modules, het implementatieplan en de richtlijn te bespreken.

Mondzorg

Na afronding van het literatuuronderzoek zijn bij alle modules overwegingen opgesteld en is nagedacht over aanbevelingen. De conceptteksten zijn met de werkgroep gedeeld en worden in december besproken. Daarna volgt de bespreking van het implementatieplan en de module organisatie van zorg. Begin 2023 is de werkgroep van plan alle laatste punten te bespreken, waarna de commentaarfase zal volgen.

Slikproblemen

De conceptteksten voor meerdere modules zijn klaar en worden met de werkgroep besproken. Het gaat onder meer om de modules over herkenning en screenen van slikproblemen. Het literatuuronderzoek is in de afrondende fase Eén module gaat in op ethische afwegingen. Daarvoor zal een jurist worden ingeschakeld.

Proactieve zorgplanning

De handreiking Proactieve Zorgplanning is uitgezet voor commentaar. Deze ronde duurt tot 1 februari 2023. Eind februari zal het commentaar worden besproken. Rond deze handreiking is goede afstemming met het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) over de inhoud van andere richtlijnen voor proactieve zorgplanning. Aan diverse implementatieproducten wordt gewerkt. Ook is er voor deze handreiking goed contact met de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) omdat aanbevelingen van de handreiking ook taken van de huisarts raken.

Zorg voor volwassenen met downsyndroom

SKILZ neemt het voortouw voor deze richtlijn en zal samenwerken met het Kennisinstituut Medisch Specialisten. In het kader van deze richtlijn is eerder (2018 – niet door SKILZ) onder meer een knelpuntenanalyse uitgevoerd en een prioritering van de thema’s opgesteld. Een uiteindelijke keuze voor de thema’s wordt gedaan op basis van bestaande (internationale) richtlijnen die mogelijk gebruikt kunnen worden. Ook wordt gekeken of eerder geformuleerde uitgangsvragen en PICO’s nog bruikbaar zijn en of aanvullende expertise in de werkgroep nodig is.

SRI Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne

De laatste punten zijn besproken en de conceptrichtlijn is aan de werkgroep voorgelegd. De onderbouwing voor de werkwijze is opgesteld, evenals begrippen en definities. De richtlijn wordt begin december uitgezet voor de externe commentaarronde. Het commentaar zal in februari 2023 worden verwerkt en besproken.

SRI Opvang en afvoer van urine en faeces

Het literatuuronderzoek is gedaan en wordt samengevat en beoordeeld. De werkgroep gaat in drie subgroepen aan de slag met de modules. In het voorjaar van 2023 zal de werkgroep de eerste modules bespreken en vaststellen. De planning is dat de conceptrichtlijn in juni 2023 voor extern commentaar wordt verstuurd.