Startbijeenkomst richtlijn Obstipatie

Obstipatie

Vrouw obstipatie

Op vrijdag 27 januari 2023 is de startbijeenkomst gehouden van SKILZ-werkgroep die aan de slag gaat met de ontwikkeling van de richtlijn Obstipatie. Deze richtlijn wordt ontwikkeld in samenwerking met V&VN.   

In 2020 is door het Nivel een uitgebreide knelpuntenanalyse uitgevoerd onder verpleegkundigen en verzorgenden. Deze uitkomsten zijn de aanleiding om een richtlijn voor obstipatie te ontwikkelen. Omdat de richtlijn Obstipatie zich ook gaat richten op de langdurige zorg is eind 2022 door SKILZ een aanvullende knelpuntenanalyse uitgevoerd. Hierin is aan begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking om aanvullende informatie gevraagd over de knelpunten. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan informatie over bewegen, voeding en het voorkomen van obstipatie. Deze behoefte sluit daarmee aan op wat zorgverleners binnen de ouderenzorg hierover in de eerdere knelpuntenanalyse hebben aangegeven.  Op 27 januari hebben de werkgroepleden kennisgemaakt en zijn zij geïnformeerd over het ontwikkelproces. Daarna zijn de resultaten van de beide knelpuntenanalyses besproken. 

De komende periode wordt het literatuurprotocol opgesteld op basis waarvan gezocht wordt naar de relevante wetenschappelijke informatie om de uitgangsvragen te beantwoorden. De uitkomsten van het literatuuronderzoek zullen de basis vormen voor de aanbevelingen van de richtlijn Obstipatie.